Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Projekt: "Zajedno smo jači" 2022.

Naziv programa:

“Zajedno smo jači”

Davatelj:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ciljevi programa:

1. razvoj institucionalnih usluga i djelovanje na stvaranju pozitivnog okruženja za ostvarenje prava osoba s invaliditetom kroz pružanje po- moći osobama s invaliditetom, lošijeg socijalnog statusa, koji žive najčešće sami ili veći dio vre- mena provode sami u svojim domovima, kroz terenski rad, te savjetovanje i informiranje oso- ba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s inva- liditetom i povećanjem njihove socijalne uključe- nosti u zajednicu
2. smanjenje socijalne isključenosti osoba s inva- liditetom i poticanje njihove socijalizacije i uklju- čenosti u društvene aktivnosti kroz međusobno druženje, putem održavanja kreativnih radionica kroz izradu raznih suvenira i sl. i rekreativnih ak- tivnosti kroz pikado, viseću kuglanu, stolni tenis i stolni nogomet
3. povećanje kvalitete života osoba s invalidi- tetom kroz razvoj znanja i socijalnih vještina važnih za njihovu bolju uključenost na tržištu rada, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i senzibilizacija javnosti za pro- bleme osoba s invaliditetom u svrhu osnaživanja njihove socijalne uključenosti
Kroz program “Zajedno smo jači” provode se ak- tivnosti; savjetovanja i informiranja osoba s in- validitetom u njihovom domu, kreativne radio- nice, edukacije, rekretivne aktivnosti, obilježava- nje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i druge aktivnosti.
Usluge su dostupne i stanovnicima ruralnih po- dručja u općinama Netretić, Bosiljevo, Barilović i Generalski Stol, a njihova svrha je poticanje osoba s invaliditetom da izađu iz svojih domova i ostvaruju socijalne kontakte s drugim osobama s invaliditetom, što će pozitivno utjecati na nji- hovu kvalitetu života.

Očekivani rezultati:

• provedeno savjetovanje i informiranje naj- manje 30 osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
• provedeno 90 terenskih obilazaka tijekom tri godine trajanja programa
• provedeno 18 kreativnih radionica tijekom 3 godine trajanja programa u Duga Resi i općini Generalski Stol
• provedeno 11 edukacijskih savjetovanja (Radno pravni odnosi, ZNR, Prava iz sustava socijalne skrbi, Komunikacija i timski rad) u gradu Duga Resa tijekom 3 godine trajanja programa
• provedeno 120 radionica sportsko-rekrea- tivnih aktivnosti tijekom tri godine trajanja programa
• provedeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Duga Resi, za osobe s invaliditetom u Duga Resi, za osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji, predstavnike jedinica lokalne uprave i samo- uprave i sl.

Ciljane skupine:

Osobe s invaliditetom različitih stupnjeva in- validiteta i vrstom invalidnosti smanjene radne sposobnosti, teško pokretne i posve nepokret- ne osobe s invaliditetom koje su ostale živjeti u svom domu i imaju želju što duže ostati izvan ustanova socijalne skrbi i osobe s mentalnim poteškoćama i članovi njihovih obitelji, nezapo- slene osobe.

Iznos podrške:

150.000,00 godišnje

Trajanje programa:

01.06.2020. - 31.05.2023.

Preuzmi PDF na linku:
Projekt: "Zajedno smo jači" 2022.

Možda će vas zanimati